Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Kyselina amidosulfonová - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,80 € ( 4,00 € bez DPH )

Názov

Sulfamová kyselina , Kyselina amidosulfónová , Kyselina amidosulfurová , Kyselina aminosulfónová , Kyselina sulfamidová , H3NSO3

Informácie

Kyselina amidosulfónová je anorganická zlúčenina so vzorcom H3NSO3. Topí sa pri 205 ° C pred rozkladom pri vyšších teplotách na vodu, oxid sírový, oxid siričitý a dusík. Vodné roztoky sú nestabilné a pomaly hydrolyzujú na hydrogénsíran amónny. Kryštalická forma kyseliny sulfamovéj je však za bežných podmienok veľmi stabilná.

Využitie

Kyselina amidosulfónová sa používa ako kyslá čistiaca látka a to ako v čistej forme, tak aj ako zložka rôznych zmesí hlavne pre čistenie kovov a keramiky. Často sa používa na odstránenie hrdze a vodného kameňa. Táto látka je pre použitie v domácnostiach vhodnejšia ako kyselina chlorovodíková vďaka svojej bezpečnosti. Ďalšie využitia: výroba farieb a farbív, herbicíd, zložka hasiacich prípravkov, pri výrobe papiera ako stabilizátor chloridov.

Špecifikácie

INCI: Sulphamic acid
Číslo CAS: 5329-14-6
Číslo EK: 226-218-8
Vzhľad: tuhý biely prášok
Zápach: bez zápachu
pH: cca. 1,2 (10 g/l , 20°C)
Teplota tavenia/rýchlosť tavenia: cca. 190°C
Rozpustnosť vo vode: 150 g/l (20°C)
Sypná hmotnosť: cca. 600 kg/m3 (20°C)

Skladovanie

Nádobu udržiavajte tesne uzatvorenú na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H315 - Dráždi kožu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P262 - Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P353 - Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.