Ponuka

Novinky

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Kyselina amidosulfonová - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,70 € ( 3,92 € bez DPH )

Názov

kyselina amidosulfonová, H3SO3, Sulfamic acid, kyselina sulfamová, kyselina amidosírová

Využitie

Ako čistiaci prostriedok, na odstrańovanie vodneho kamena, hrdze, čistenie keramiki...

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H315 - Dráždi kožu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P262 - Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P353 - Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.