+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Kyselina amidosulfonová - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 8,70 € ( 7,25 € bez DPH )

Názov

Sulfamová kyselina , Kyselina amidosulfónová , Kyselina amidosulfurová , Kyselina aminosulfónová , Kyselina sulfamidová , H3NSO3

Informácie

Kyselina amidosulfónová je anorganická zlúčenina so vzorcom H3NSO3. Topí sa pri 205 ° C pred rozkladom pri vyšších teplotách na vodu, oxid sírový, oxid siričitý a dusík. Vodné roztoky sú nestabilné a pomaly hydrolyzujú na hydrogénsíran amónny. Kryštalická forma kyseliny sulfamovéj je však za bežných podmienok veľmi stabilná.

Využitie

Kyselina amidosulfónová sa používa ako kyslá čistiaca látka a to ako v čistej forme, tak aj ako zložka rôznych zmesí hlavne pre čistenie kovov a keramiky. Často sa používa na odstránenie hrdze a vodného kameňa. Táto látka je pre použitie v domácnostiach vhodnejšia ako kyselina chlorovodíková vďaka svojej bezpečnosti. Ďalšie využitia: výroba farieb a farbív, herbicíd, zložka hasiacich prípravkov, pri výrobe papiera ako stabilizátor chloridov.

Špecifikácie

INCI: Sulphamic acid
Číslo CAS: 5329-14-6
Číslo EK: 226-218-8
Vzhľad: tuhý biely prášok
Zápach: bez zápachu
pH: cca. 1,2 (10 g/l , 20°C)
Teplota tavenia/rýchlosť tavenia: cca. 190°C
Rozpustnosť vo vode: 150 g/l (20°C)
Sypná hmotnosť: cca. 600 kg/m3 (20°C)

Skladovanie

Nádobu udržiavajte tesne uzatvorenú na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H315 - Dráždi kožu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P262 - Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P353 - Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.