+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Optiphen, Rokonsal BSB-N - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,50 € ( 1,25 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 5%
4 ks a viac 10%

Názov

Optiphen , Rokonsal BSB-N , prírodný konzervant ,

Informácie

Rokonsal je zmesou kyseliny benzoovej, benzilalkoholu a kyseliny askorbovej, ktoré sú rozpustené v glyceríne. Zmes je v súlade medzinárodnou certifikáciou BDIH pre prírodné kozmetiky. Rokonsal-BSB-N - bezparabénový ochranný prostriedok šetrný k pokožke. Funguje v kyslom prostredí. Môže byť použitý na prevenciu rastu baktérií a húb v domácej kozmetike. Keď dodržujete predpísané množstvá a hygienické predpisy, Rokonsal zakonzervuje Vašu kozmetiku na 3-4 mesiace.

Využitie

Kozmetické prísady do konzervačných látok, kozmetiky, sprchových gélov, prírodných prípravkov. Funguje iba v kyslom prostredí, preto sa musí pH kozmetického prostriedku pomocou kyseliny mliečnej upravovať na maximum. na pH 5,4. Musí sa pridávať do kozmetiky v poslednom štádiu prípravy emulzie alebo výrobkov obsahujúcich povrchovo aktívnu látku.

Dávkovanie: 0,3 - 1%. V prípade emulzií sa počítajú 2 kvapky, na šampóny a sprchové gély 1 kvapka na 10 g hotového výrobku. V prípade predávkovania môže dôjsť k podráždeniu pokožky. Tipy, ktoré popisujeme, môžete meniť podľa vlastného vkusu.

Špecifikácia

INCI: BENZYL ALCOHOL, GLYCERIN, BENZOIC ACID, SORBIC ACID
Vzhľad: Mliečna tekutina
Rozpustnosť: rozpustná vo vode

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred svetlom a teplom, pri teplote 15 - 25 ° C.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P312 Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.