+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Rozmarínová Silica - ( 250 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 11,87 € ( 9,89 € bez DPH )

Prírodné Esenciálne oleje sú označené s výstražnými symbolmi, ktoré vychádzajú s ich chemicko fyzikálnych vlastností. Nami dodávané esenciálne oleje neobsahujú žiadnu prímes a sú čisté destiláty kvetou vyrobené s profesionálnou firmou s dlhoročnou tradíciou. Každý dodaní produkt bol testovaný laboratóriu a obsahuje certifikát kvality.

Názov

Rozmarínová (prírodná) silica 250 g , Silica z rozmarínu lekárskeho , esenciálny olej

Informácie

Rozmarínová silica sa získava parnou destiláciou z vňati rozmarínu. Silica má svetlo žltú až žltú farbu a typickú rozmarínovú vôňu. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty. Hlavnou zložkou rozmarínovej silice sú kyselina rozmarínová, gáfor, kyselina kávová, kyselina ursolová, kyselina betulínová.

Využitie

Rozmarínová silica sa využíva na kozmetické účely, esenciálny olej do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, na výrobu sviečok a do aromalámp, do kúpeľa, masáž, sauny. Doporučená koncentrácia pri kozmetických produktoch by nemala presahovať 3-6%.

Špecifikácie

INCI meno: Rosmarinus Officinalis Leaf Oil
EC číslo: 283-291-9
CAS číslo: 8000-25-7
Fyzický stav: Tekutý
Farba: Žltkastá až žltá
HS číslo: 33012990
Hustota (pri 20°C): 0,8930-0,9120 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,4620-1,4770

Krajina pôvodu

Španielsko

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých nádobách, v tme, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
H371 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov.
H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte....
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304+P340 - Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P330 - Vypláchnite ústa.
P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
P333+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.