+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Kyselina chlorovodíková, HCl 3,5-4% - ( 1 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,49 € ( 2,08 € bez DPH )

Názov

Kyselina chlorovodíková , Kyselina soľná

Informácie

Kyselina chlorovodíková je jednosýtna kyselina. Čistá kyselina chlorovodíková je bezfarebná. Technická kyselina chlorovodíková má žltú farbu, ktorú spôsobuje znečistenie chloridom železitým. Je jednou z najsilnejších anorganických kyselín. Rozpustnosť chlorovodíka vo vode klesá s rastúcou teplotou.

Využitie

V priemysle je často používanou kyselinou.  Kyselina chlorovodíková sa nachádza v žalúdočnej šťave. Počas trávenia dosahuje koncentráciu 0,3 - 0,4%. Pálenie záhy spôsobuje zvýšenie koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej.

Špecifikácie

Vzorec: HCl
Synonymá: Kyselina soľná
Vzhľad: Bezfarebná kvapalina
Molová hmotnosť: 36,46 g/mol
Teplota topenia:
−35 °C (36% roztok)
−26 °C (38% roztok)
Teplota varu:
110 °C (20,2% roztok)
57 °C (36% roztok)
48 °C (38% roztok)
Hustota: 1,19 g/cm3 (37% roztok)

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých nádobách, na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
P301+ P330+ P331  Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.