Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Klinčeková silica - ( 30 ml )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,79 € ( 3,16 € bez DPH )

Názov

Klinčeková silica (prírodná) 30 ml , Silica z klinčekovca voňavého

Informácie

Klinčeková silica sa vyrába z listov a púčikov klinčekovca voňavého (Eugenia caryophyllata alebo Syzygium aromaticum). Silica je bezfarebná alebo má svetložltú farbu a typickú vôňu klinčeka. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty. Hlavná zložka kličekovej silice je eugenol.

Využitie

Využíva sa v kozmetických prípravkoch.

Špecifikácie

INCI meno: Eugenia Caryophyllus Leaf Oil/Eugenia Caryophyllus Stem Oil
EC číslo: 284-638-7/-
CAS číslo: 8000-34-8
Fyzický stav: Tekutý
Farba: Bezfarebná až svetlo žltá
HS číslo: 33012921
Hustota (pri 20°C): 1,0360-1,0570 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,5280-1,538

Krajina pôvodu

Madagaskar

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých tmavých sklenených nádobách, na dobre vetranom mieste, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.