Ponuka

Novinky

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Hydroxid sodný, šupiny - ( 900 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,04 € ( 1,70 € bez DPH )

Názov

hydroxid sodný, lúh sodný, kaustická sóda

Oblasť použitia

Chemický priemysel, čistiaci prostriedok, textilný priemysel, výroba celulozy, odmasťovací prostriedok - metalurgický a hutnícky priemysel, výroba mydla, sklársky priemysel, úprava vody, povrchová úprava kovov, gumárenský priemysel, laboratorne činidlo, spotrebiteľske využitie

Informácie

Hydroxid sodný, NaOH, patrí medzi najsilnejšie zásady. Je to silne hygroskopická, za normálnych podmienok biela pevná látka, leptajúca pokožku. Jedná sa o anorganickú látku. Vo vodnom roztoku sa správa ako silná zásada. Pohlcuje oxid uhličitý zo vzduchu, čím vzniká uhličitan sodný, preto sa musí uchovávať v hermetický uzavretých nádobách. Hydroxid sodný sa hojne používa v chemickom priemysle, hlavne ako zásada pri výrobe celulózy a papiera, textilu, mydiel a detergentov. Celosvetová produkcia v roku 1998 bola okolo 45 miliónov ton. Hydroxid sodný je tiež najpoužívanejšia zásada v chemických laboratóriách a zvykne sa používať i v domácnostiach ako suchý čistiaci prostriedok. Taveniny hydroxidu sodného sú jednou z mála látok ktoré leptajú kremeň, reagujú s ním pomerne intenzívne.

Využitie

- Čistenie kanalizácií: Nasypeme do kanálika a zalejeme teplou vodou - radšej nezalievať vriacou vodou - môže vyprsknúť, vždy používať ochranné pomôcky!
- Slúži ako odmasťovač, čistí odpady v rozpustenom stave, rozpúš
ťa organické usadeniny marginalizovaných sifónov a výleviek.
- ako odstraňovač a odmas
ťovač starých náterov.
- V chemickom priemysle, ako zásada pri výrobe celulózy a papiera, textilu, mydiel, detergentov a iných povrchovo aktívnych látok, ako titračné činidlo
- V domácnos
tiach pri čistení odpadových potrubí, ako suchý čistiaci prostriedok
- V textilnom priemysle (výroba umelého hodvábu)
- V hutníctve, pri výrobe bauxitu
- Pri výrobe bionafty
- Používa sa ako dezinfekčné činidlo pri vymývaní strojov
- V čistiacich prostriedkoch do umývačiek riadu (leptá hliníkový riad) a pri praní.

Špecifikácia

Synonymá: Soda caustic
Sumárny vzorec (Hill): HNaO
Chemický vzorec: NaOH
Číslo ES:
Molová hmotnosť: 40.00 g/mol
Číslo indexu EK: 215-185-5
Číslo CAS: 1310-73-2

Vlastnosti

Hodnota pH: 14
Teplota tavenia/rýchlosť tavenia: 320-324°C
Počiatočná teplota varu/destilačné rozpätie: 1390°C
Horľavosť: nehorľavý
Výbušné vlastnosti: nevýbušný
Oxidačné vlastnosti: nemá oxidačné vlastnosti
Hustota (pri 20°C): 2,13 g/cm3
Rozpustnosť vo vode (pri 20°C): úplne rozpustný
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách: Rozpustný v: etanol, metanol

Toxikologické údaje

Toxicita pre ryby:
LD 50 = 100 - 10 mg/l/96hod.
Smrteľná koncentrácia pre ryby: 28,6 mg/l/24hod.
Toxicita pre bezstavovce: Daphnia sp. LC 50 = 270 mg/l/24hod.
Trieda nebezpečnosti pre vodu: 1

Skladovanie

Skladujte na čistom, suchom, dobre vetranom mieste v tesne uzavretých obaloch.

UPOZORNENIE:

Výrobok je klasifikovaný ako nebezbečný.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
P303+ P361+ P353  Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P305+ P351+ P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.