+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Oxid železitý - Fe2O3 ( 25 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 69,00 € ( 57,50 € bez DPH )

Názov

Oxid železitý , Fe2O3 , Fepren TD 202

Informácie

Oxid železitý je amfotérny oxid železa hnedočervenej farby, v prírode sa vyskytuje ako minerál hematit (rombická sústava - najdôležitejšia ruda železa), prípadne maghemit (kubická sústava).

Využitie

Oxid železitý sa používa ako magnetická vrstva v záznamových médiách (magnetické pásky, diskety), vhodný ako veľmi stály a odolný farebný pigment, v kozmetike ako červený pigment a v laboratóriu ako surovina (v zmesi s hliníkom) na prípravu čistého železa, prípadne ako prísada do termitu.

Špecifikácie

Skupenstvo (pri 20°C): jemne mletý prášok
Farba: červená
Zápach (vôňa): bez zápachu
pH (pri 20°C): neutrálna
Hustota (pri 20°C): 4900 - 5000 (L druhy 1850-1950) kg/m³
Rozpustnosť vo vode: nerozpustná
Obsah organických rozpúšťadiel/organického uhlíku: max. 1 hm. %
Sypná hmotnosť: 450 - 500 kg/m³ 
Veľkosť častíc: 0,15 - 0,40 m

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch na suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Signálne slovo: Varovanie
H315 Dráždi kožu
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí
H335 Môže spôsobit podráždenei dýchacích ciest

P261 Zamedzte vdychovanie prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosol.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokial je možné ich vybrat lachko. Pokračujte vo vyplachovaní.