Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Oxid železitý - Fe2O3 ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,10 € ( 2,58 € bez DPH )

Názov

Oxid železitý Fe2O3 , fepren TD 202

Využitie

Oxid železitý sa používa ako magnetická vrstva v záznamových médiách (magnetické pásky, diskety), vhodný ako veľmi stály a odolný farebný pigment, v kozmetike ako červený pigment a v laboratóriu ako surovina (v zmesi s hliníkom) na prípravu čistého železa, prípadne ako prísada do termitu.

Informácie

Oxid železitý (Fe2O3) je amfotérny oxid železa hnedočervenej farby, v prírode sa vyskytuje ako minerál hematit (rombická sústava - najdôležitejšia ruda železa), prípadne maghemit (kubická sústava)
CAS: 1309-37-1

Špecifikácie

Železitá červeň Ferpen TD - 202 veľmi jemný, červenohnedý až oranžovo hnedý prášok čistoty min.98%.
Zloženie:
Fe2O3 min. 98%
CaO 0,006%
SiO2 0,044%
MgO 0,001%
MnO 0,66%
Chlór 0,13%
merný povrch 3,7m2/kg

Vlastnosti

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Skupenstvo (pri 20°C):  jemne mletý prášok
Farba:                           červená
Zápach (vôňa):              bez zápachu
Informácie dôležité z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia
pH (pri 20°C):            neutrálna
Teplota topenia (°C):  nieje relevantná
Teplota varu (°C):      nieje relevantná
Bod vzplanutia:          nieje relevantná
Teplota vznietenia:     nieje relevantná
Trieda nebezpečnosti: nieje relevantná
Medze výbušnosťi:      nieje relevantná
Oxidačné vlastnosti:   nieje relevantná
Teplotná trieda:          nieje relevantná
Trieda požiaru:           nieje relevantná
Tenzia pár:                nieje relevantná
Hustota (pri 20°C):     4900 - 5000 (L druhy 1850-1950) kg/m³
Rozpustnosť vo vode:  nerozpustná
Rozpustnosť v tukoch: nieje relevantná
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: neni relevantná
Obsah organických rozpúšťadiel/organického uhlíku: max. 1 hm. %
Obsah netekavých látok: nieje relevantná
Sypná hmotnosť:       450 - 500 kg/m³ (pre L druhy nieje relevantné)
Veľkosť častíc:           0,15 - 0,40 m

UPOZORNENIE:

Signálne slovo: Varovanie
H315 Dráždi kožu
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí
H335 Môže spôsobit podráždenei dýchacích ciest

P261 Zamedzte vdychovanie prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosol.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokial je možné ich vybrat lachko. Pokračujte vo vyplachovaní.