Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť:
ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Oxid železitý - Fe2O3 ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,10 € ( 2,58 € bez DPH )

Názov

Oxid železitý Fe2O3 , fepren TD 202

Využitie

Oxid železitý sa používa ako magnetická vrstva v záznamových médiách (magnetické pásky, diskety), vhodný ako veľmi stály a odolný farebný pigment, v kozmetike ako červený pigment a v laboratóriu ako surovina (v zmesi s hliníkom) na prípravu čistého železa, prípadne ako prísada do termitu.

Informácie

Oxid železitý (Fe2O3) je amfotérny oxid železa hnedočervenej farby, v prírode sa vyskytuje ako minerál hematit (rombická sústava - najdôležitejšia ruda železa), prípadne maghemit (kubická sústava)
CAS: 1309-37-1

Špecifikácie

Železitá červeň Ferpen TD - 202 veľmi jemný, červenohnedý až oranžovo hnedý prášok čistoty min.98%.
Zloženie:
Fe2O3 min. 98%
CaO 0,006%
SiO2 0,044%
MgO 0,001%
MnO 0,66%
Chlór 0,13%
merný povrch 3,7m2/kg

Vlastnosti

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Skupenstvo (pri 20°C): jemne mletý prášok
Farba: červená
Zápach (vôňa): bez zápachu
Informácie dôležité z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia
pH (pri 20°C): neutrálna
Teplota topenia (°C): nieje relevantná
Teplota varu (°C): nieje relevantná
Bod vzplanutia: nieje relevantná
Teplota vznietenia: nieje relevantná
Trieda nebezpečnosti: nieje relevantná
Medze výbušnosťi: nieje relevantná
Oxidačné vlastnosti: nieje relevantná
Teplotná trieda: nieje relevantná
Trieda požiaru: nieje relevantná
Tenzia pár: nieje relevantná
Hustota (pri 20°C): 4900 - 5000 (L druhy 1850-1950) kg/m³
Rozpustnosť vo vode: nerozpustná
Rozpustnosť v tukoch: nieje relevantná
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: neni relevantná
Obsah organických rozpúšťadiel/organického uhlíku: max. 1 hm. %
Obsah netekavých látok: nieje relevantná
Sypná hmotnosť: 450 - 500 kg/m³ (pre L druhy nieje relevantné)
Veľkosť častíc: 0,15 - 0,40 m

UPOZORNENIE:

Signálne slovo: Varovanie
H315 Dráždi kožu
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí
H335 Môže spôsobit podráždenei dýchacích ciest

P261 Zamedzte vdychovanie prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosol.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokial je možné ich vybrat lachko. Pokračujte vo vyplachovaní.