+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Broskyňa parfémový olej - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,52 € ( 2,93 € bez DPH )

Názov

Broskyňa , Parfumovaný olej , INCI: Parfum

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilnými. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Ideálne sa hodí na parfumovanie krémov, pleťovej vody, kúpeľových solí, mydiel, ako aj na osvieženie miestností, vo vonných lampách a sviečkach.

Špecifikácia

INCI: Parfum
Vzhľad: oranžová kvapalina
Zápach: Charakteristický
Bod vzplanutia: 65°C
Alergénne molekuly: 2,0000% Hexyl Cinnamal, 0,0033% Benzyl alcohol, 0,4750% Citral, 0,0001% Geraniol, 24,0151% Limonene, 0,2557% Linalool

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste v tmavých vzduchotesných nádobách. Odporúčaná skladovacia teplota je 4°C.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO
EUH 208    Obsahuje Dodecanal, 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Allyl 3-cyclohexylpropanoate, Pentadecan-15-olide, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde,. Môže vyvolať alergickú reakciu.
H304    Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315    Dráždi kožu.
H317    Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411    Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273    Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280    Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310    PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára
P302 + P352    PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P331    Nevyvolávajte zvracanie.
P391    Zozbierajte uniknutý produkt.