+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Perkarbonát sodný, bielidlo - ( 25 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 49,00 € ( 40,83 € bez DPH )

Názov

Perkarbonát sodný , Peruhličtan sodný , Bielidlo

Informácie

Perkarbonát sodný je sóda obohatená o kyslík. Použitím sa rozkladá na vodu, kyslík a uhličitan sodný. Je úplne biologicky odbúrateľný a je preto ekologickou alternatívou bieliacich prípravkov na báze chlóru. Naviac má tiež dezinfekčné účinky.

Využitie

Perkarbonát sodný má využitie predovšetkým ako bielič pri čistení a praní, vhodný najmä na pranie plienok, výrobe pracích a textilných prostriedkov, čistenie vaní, odpadov, úpravy vody v bazénoch a podobne.

Špecifikácia

CAS číslo: 15630-89-4
ES číslo: 239-707-6
Obsah kyslíka: min. 13,0%
Analýza na siete:
>1,40 mm: max. 10%
<0,15 mm: max. 3%
Sypná hustota: 850 - 1200 g/l
Vlhkosť: max. 1%
Zloženie: Na2CO3.1, 5 H2O2

Skladovanie

Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Škodlivý, oxidujúci
H272: Môže zosilniť požiar; oxidant.
H302: Škodlivý pri požití.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P210: Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plameňom/horkými povrchmi - Zákaz fajčenia.
P220: Uchovávajte/skladujte oddelene od odevu a horlavých materiálov.

P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi…
P264: Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
P270: Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
P280: Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu na tvár.
P301+P312: Po požití: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P330: Vypláchnite ústa.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310: Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P370+P378: V prípade požiaru: Na hasenie použite ....
P501: Zneškodnite obsah/nádobu do...