+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Z dôvodu veľkého množstva
objednávok prosíme o trpezlivosť
pri vybavovaní vašich objednávok.

Čajovníkový olej, tea tree oil - ( 100 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 10,70 € ( 8,92 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 5%

Prírodné Esenciálne oleje sú označené s výstražnými symbolmi, ktoré vychádzajú s ich chemicko fyzikálnych vlastností. Nami dodávané esenciálne oleje neobsahujú žiadnu prímes a sú čisté destiláty kvetov vyrobené s profesionálnou firmou s dlhoročnou tradíciou. Každý dodaný produkt bol testovaný v laboratóriu a obsahuje certifikát kvality.

Názov

Čajovníkový olej , Tea Tree Oil , Melaleuca olej

Informácie

Čajovníkový olej je esenciálny olej, ktorý sa získava z listov stromu Melaleuca alternifolia (kajeput striedavolistý, ľudovo známy ako čajovník austrálsky).  Olej je zložený z mnohých organických zlúčenín (cineol, terpinen, Pinan, seskviterpény a ďalšie), má príjemnú charakteristickú vôňu, je bezfarebný až svetložltý.

Využitie

Čajovníkový olej sa považuje za jeden z najsilnejších prírodných antiseptík. Vďaka nezvyčajne silným dezinfekčným a fungicídnym účinkom, koncentrovaný olej je určený len na lokálne použitie pri poranení, uštipnutí hmyzom, medúzou, na zapálené miesta pokožky a nechtového ložiska. Pomáha pri rôznych kožných infekciách, mykóz, plesní a dermatitídach. Regeneračne pôsobí tiež aj na kiahne a psoriázu, vyrážky a akné, pomáha zmierniť vírusové bradavice. Je vhodný na naparovanie a inhaláciu.

Špecifikácie

100 % čistý
Výrobný proces: Destilácia parou
Farba: Žltkastá
Teplota vzplanutia: 60 ° C

Krajina pôvodu

Austrália

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P403/235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ...
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301/310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.