Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Kyselina chlorovodíková, HCl 3,5-4% - ( 500 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,54 € ( 1,28 € bez DPH )

Názov

Kyselina chlorovodíková, kyselina soľná, kyselina chlorovodíková 3,5-4 %, kyselina soľná 3,5-4 %

Využitie

V priemysle je často používanou kyselinou.  Kyselina chlorovodíková sa nachádza v žalúdočnej šťave. Počas trávenia dosahuje koncentráciu 0,3 - 0,4%. Pálenie záhy spôsobuje zvýšenie koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej.

Informácie

Kyselina chlorovodíková (HCl) je jednosýtna kyselina.

Čistá kyselina chlorovodíková je bezfarebná. Technická kyselina chlorovodíková má žltú farbu, ktorú spôsobuje znečistenie chloridom železitým. Pri rozpúšťaní chlorovodíka vo vode sa molekuly HCl štiepia na chloridové anióny a vodíkové katióny, ktoré ďalej reagujú za vzniku oxóniového katiónu:

HCl + H2O → H3O+ + Cl-

V dôsledku toho, je kyselina chlorovodíková jednou z najsilnejších anorganických kyselín (nízka hodnota pKa). Je výrazne silnejšia ako kyselina sírová alebo kyselina dusičná. Silnejšími kyselinami sú už len kyselina chloristá, kyselina bromovodíková, kyselina jodovodíková a superkyseliny. Rozpustnosť chlorovodíka vo vode klesá s rastúcou teplotou. Pri teplote 0°C (za normálneho tlaku) rozpustnosť HCl vo vode je 82,3 g/100 g a v 60°C 56,1 g/100 g.[12] Maximálnu koncentráciu kyseliny chlorovodíkovej je možné dosiahnuť pri teplote 0°C, a to 45,148% (za normálneho tlaku)[13].

UPOZORNENIE:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
P301+ P330+ P331  Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.