+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Síran meďnatý, modrá skalica - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 25,72 € ( 21,43 € bez DPH )

Názov

Síran meďnatý pentahydrát , Modrá skalica , Modrý vitriol , CuSO4·5H2O 

Informácie

Síran meďnatý je najbežnejšia zlúčenina medi. V bezvodom stave tvorí biely prášok, ktorý prijímaním vody modrá. Preto sa používa na dôkaz vody v organických kvapalinách alebo ako sušidlo.

Využitie

-Materiál pre výrobu minerálnych farieb
-Impregnácia dreva proti hnilobe
-Konzervovanie vypchávok
-Morenie osiva
-Prostriedok na hubenie škodcov rastlinných kultúr
-Hubenie rias v bazénoch
-Odstraňovanie machu zo striech
-Súčasť pomeďovacích kúpeľov
-Farbenie kože

Špecifikácie

Vzorec: CuSO4. 5H2O
CAS: 7758-99-8
ES: 231-847-6
Vzhľad: Modré kryštáliky
Zápach: Bez zápachu
Bod topenia/bod tuhnutia (°C): nad 110 °C stráca kryštálovú vodu, nad 650 °C rozklad.
Horlavosť: Nehorlavá látka
Relatívna hustota: 2280
Rozpustnosť vo vode: 1000 g/l

Krajina pôvodu

Rumunsko

Skladovanie

Uchovávajte v originálnych obaloch tesne uzavreté.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
H302 - Škodlivý po požití.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 - Dráždi kožu.
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P312 - Po požití: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.