+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Etanol denaturovaný 96 % - ( 1 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,49 € ( 2,91 € bez DPH )

Názov

Etanol, ethylalkohol, jednosmerne denaturovany lieh, vysoko kvalitný, technický alkohol, C2H6O

Vlastnosti

Etanol je bezfarebná silne zapáchajúca horľavá kvapalina, ktorá sa pripravuje kvasením z jednoduchých sacharidov (cukrov).

Využitie

Etanol je technický alkohol vhodný na dezinfekciu a odmasťovanie. Pridaním do pohonnej hmoty zlepšuje výkon spaľovacieho motoru a v kozmetike sa používa ako základ pre výrobu parfému.

Špecifikácia

Denaturačné činidlá: butanón, propán-2-ol, denatonium-benzoát
Hustota: 789 kg/m3
Teplota varu: 78,37 °C
Teplota topenia: -114,1 °C
Molárna hmotnosť: 46,068 g/mol

Skladovanie

Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu zdrojov zapálenia (otvorený oheň, iskry, horúce plochy), výbušných látok.

UPOZORNENIE:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí