+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Hydroxid sodný, makro perličky - ( 12,5 kg )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 47,25 € ( 39,38 € bez DPH )

Názov

Hydroxid sodný , Lúh sodný , Kaustická sóda , NaOH
PREDAJ OD 18 rokov.

Informácie

Hydroxid sodný patrí medzi najsilnejšie zásady. Je to silne hygroskopická, za normálnych podmienok biela pevná látka, leptajúca pokožku. Jedná sa o anorganickú látku. Pohlcuje oxid uhličitý zo vzduchu, čím vzniká uhličitan sodný, preto sa musí uchovávať v hermeticky uzavretých nádobách.

Využitie

- Čistenie kanalizácií, nasypeme do kanálika a zalejeme teplou vodou
- Ako odmasťovač, čistí odpady v rozpustenom stave, rozpúšťa organické usadeniny marginalizovaných sifónov a výleviek
- Ako odstraňovač a odmasťovač starých náterov
- V chemickom priemysle, ako zásada pri výrobe celulózy a papiera, textilu, mydiel, detergentov a iných povrchovo aktívnych látok, ako titračné činidlo
- V domácnostiach pri čistení odpadových potrubí, ako suchý čistiaci prostriedok
- V textilnom priemysle výroba umelého hodvábu, na čistenie kože
- V hutníctve, pri výrobe bauxitu
- Pri výrobe bionafty
- Ako dezinfekčné činidlo pri vymývaní strojov
- V čistiacich prostriedkoch do umývačiek riadu (leptá hliníkový riad) a pri praní.

Špecifikácia

Chemický vzorec: NaOH
Kód HS: 2815 11 00
Číslo EC (EINECS): 215-185-5
Molová hmotnosť: 40.00 g/mol
Číslo indexu EC: 011-002-00-6
Číslo CAS: 1310-73-2
Rozpustnosť vo vode: 1090 g/l (20°C)
Teplota topenia/tavenia: 323°C
Hustota: 2.13 g/cm3 (20°C)
Hodnota pH: 14
Teplota varu: 1390 °C

Krajina pôvodu

Rusko

Skladovanie

Skladujte na čistom, suchom a dobre vetranom mieste, v tesne uzatvorených obaloch.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…