+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre uskutočnenie nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.pgchem.sk.
Tieto obchodné podmienky boli vydané za účelom vymedzenia a spresnia práv a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúci:
Gabriel Pasztorek - PGchem, Lúčna 7 Nové Zámky 94002
IČO: 43509461
IČ DPH: SK1077267268
DIČ: 1077267268
zapísaná na Okresnom úrade Nové Zámky, Číslo živnostenského registra: 440-26016
Dodávateľ je platcom DPH.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1


Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí.

II. Platobné podmienky

Predaj sa realizuje buď pomocou prevodu na účet alebo dobierkou, ktorú si kupujúci hradí. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný na www.pgchem.sk.

Upozornenie: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom PGchem!

III. Dodávka tovaru

Formy dodávky tovaru:

1. Osobný odber - Po vytvorení objednávky, sa spracuje a dostanete platobné podmienky, po uhradení objednávky vám dáme termin dodania tovaru.
NIE SME KAMENNÝ OBCHOD! - neoznámené objednávky sa neakceptujú.


2. Zásielkova služba - Bud platbou vopred na účet, alebo dobierkou.
Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať PGchem bezodkladne najneskôr do dvoch týždňov od vyskladnenia.

Neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí zákazník. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme.

Cena prepravy:
Mimo interných a špeciálnych prepravných spoločností prepravujeme aj spoločnostami:
Spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Slovak Parcel Service, s. r. o.
Packeta Slovakia s. r. o.

Cena prepravy balíka:
do 1 kg   / 2.80 EUR s DPH
do 10 kg / 3,30 EUR s DPH
do 30 kg / 4,60 EUR s DPH
Dobierková služba:
+ 1 eur

Ak si objednáte 4 x 25 kg tovar, tak sa expeduje 4 x balík do 30 kg, prípade dobierky sa priráta ceľkovej sume prepravy + 1 euro.

Cena prepravy zahŕňa aj balné poplatky.
Pri preprave krehkých materiálov sa účtuje + 20 cent k cene prepravy.
( Z dvôvodu náročnosťi balenia, a rizika poškodenia tovaru. )
Prípade ak máte záujem o vačšie množtvo máme aj vlastnú ADR prepravu závisosti o tovar a kilometre sa na cene vieme dohodnúť rámci Slovenska aj Maďarska.

IV. Predaj tovaru iba osobám starším ako 18 rokov

Podľa platných zákonov je nákup niektorých typov tovaru obmedzený dosiahnutím veku 18tich rokov. Jedná sa o nasledujúce skupiny tovaru:

Práškové kovy, palivá a iné nebezpečné látky.

K nákupu týchto typov tovaru v našom internetovom obchode je preto nutné registrovať a čestne prehlásiť dátum narodenia a prípade pochybnosti o vekovej spôsobilosti dokázať fotokópiou občianskeho preukazu. Ak pri preberaní tovaru prepravca tovaru ma podozrenie, že kupujúci nedovršil osemnásť rokov , môže vyžiadať o preukázanie totožnosti.

V. GDPR - Ochrana osobných údajov

Podmienkou vybavenia Vašej objednávky je evidovanie Vašich osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je nepovinné, dobrovoľné, ale v prípade ich neposkytnutia nebude možné uspokojiť Vaše požiadavky a umožniť Vám nakupovať v našom internetovom obchode.
Prehlásenie
Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

- budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
- plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
- umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Protokolové súbory

Kedykoľvek si prezeráte stránku na našej webovej stránke, automaticky zaznamenávame sériu údajov a informácií, tzv. „protokolových súborov – log files“. Protokolové súbory môžu obsahovať nasledovné informácie:
- Dátum a čas návštevy
- Názov zobrazenej stránky
- IP adresa použitého zariadenia
- Identifikácia zariadenia (Google AdID, Apple IDFA)
- ID relácie
- Použitý prehliadač a verzia
- Operačný systém
- Odkazujúci (odkaz, odkiaľ sa pristúpilo na stránku)

Tieto protokolové súbory potrebujeme pre technickú dostupnosť nášho online obchodu a na optimalizáciu spôsobu, akým sa zobrazuje na zariadení, ktoré používate. Protokolové súbory tiež používame na odhalenie chýb, rozpoznanie potenciálnych hrozieb a ochranu nášho online obchodu pre škodlivými útokmi.

Články 6 (1) b a 6(1) c EU GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej Únie) poskytuje povolenie na tento účel (právny základ).
Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva výlučne pre potreby ich poskytovania príslušnému útvaru Policajného zboru SR na základe osobitného predpisu a prípadne za účelom potreby ich sprístupnenia alebo poskytnutia iným orgánom verejnej správy, ak takú povinnosť ukladá prevádzkovateľovi všeobecne záväzný právny predpis.

Okruh príjemcov osobných údajov:

Policajný zbor SR prípadne iné orgány verejnej správy, ak je povinnosť prevádzkovateľa sprístupniť danému orgánu spracúvané osobné údaje stanovená všeobecne záväzným právnym predpisom.
PGchem rešpektujúc súkromie osôb sa zaväzuje zhromažďovať iba tie osobné identifikačné údaje (informácie, ktoré umožňujú alebo uľahčujú identifikáciu ktorejkoľvek osoby, napr. meno, bydlisko, e-mail, ako aj informácie o osobe, ktoré preukazujú právny nárok tejto osoby, zakúpiť v našej spoločnosti produkty, podliehajúce osobitnému konaniu), ktoré nám sami a dobrovoľne poskytnete, a ktoré nevyhnutne potrebujeme za účelom poskytovania čo najlepších služieb.

Či nám oznámite tieto informácie, bude záležať len na Vás. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a boli nám oznámené v priebehu registrácie zákazníka, sú našou spoločnosťou považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu. Pokiaľ je k umožneniu nákupu potrebné predložiť ďalšie doklady (napr. kópiu preukazu totožnosti) je so všetkými na týchto dokladoch uvedenými údajmi zaobchádzané spôsobom, uvedeným v týchto obchodných podmienkach.

Zaslaním záväznej objednávky udeľuje kupujúci našej spoločnosti časovo neobmedzený súhlas so spracovaním osobných údajov. Naša spoločnosť zaznamenáva a spracováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom obchodu, služieb a preverenia veku kupujúceho.

Ak poskytnete Vaše osobné údaje za účelom získania produktov (výrazne označených v našej ponuke) maloletou alebo mladistvou osobou, aj keď takéto produkty môžu nakupovať a používať len osoby, staršie ako 18 rokov, preberáte právnu zodpovednosť za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov na seba.

PGchem sa zaväzuje, že informácie o osobných údajoch, získané prostredníctvom našej webovej stránky a internetového obchodu, neposkytne tretím osobám, nepredá a ani neprenajme.

PGchem je nútená zverejniť nevyhnutnú časť Vašich osobných údajov prepravným spoločnostiam, ktoré zabezpečujú prepravu našich produktov až k Vám na základe Vašej záväznej objednávky. Tieto spoločnosti zodpovedajú za ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platným právnym poriadkom SR.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: obchod@pgchem.sk

Máte právo na informácie, ktoré je naplnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo uznáte akékoľvek svoje osobné údaje ako neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením sa z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na váš e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane. Okrem štátným inštitúciám.

Tieto podmienky spracovania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 15.04.2018

 

Súbory cookie

Existuje niekoľko kategórií súborov cookie:

Nevyhnutne potrebné: Ide o súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby používateľ mohol navigovať po lokalite a využívať jej špeciálne funkcie, napríklad prístup do zabezpečených oblastí na stránke. Bez týchto súborov nie je možné využívať základné súčasti webovej lokality.

Výkon: Tieto súbory cookie umožňujú ukladať na webovej lokalite preferencie používateľov, ako sú napríklad jazykové nastavenia. Používateľom tak poskytujú kvalitnejšie služby a pohodlnejšie používanie lokality.

Funkčnosť: Ide o súbory cookie, ktoré zhromažďujú údaje o správaní používateľov. Všetky údaje sa zhromažďujú anonymne, pričom súbory cookie týkajúce sa funkčnosti nemôžu sledovať aktivity používateľov na iných webových lokalitách.

Tieto informácie sa používajú na vytváranie správ na zlepšenie webovej lokality. Súbory cookie týkajúce sa funkčnosti môžu zahŕňať aj tie, ktoré poskytujú službu vyžiadanú používateľom.

Zacielenie a reklama: Ide o súbory cookie, ktoré sa používajú na zobrazovanie reklám prispôsobených používateľom a ich záujmom. Môžu sa využívať aj na meranie účinnosti reklamných kampaní, s ktorými používateľ prišiel do styku pri návšteve konkrétnych webových stránok. Zároveň umožňujú komunikáciu s potenciálnymi zadávateľmi reklám.

 

Záver

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a nepovinné. PGchem bude Vaše osobné údaje prijímať, používať, ukladať a vyraďovať v súlade s príslušnými vnútornými normatívnymi právnymi aktmi spoločnosti, najmä v súlade so zákonom č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Podľa ustanovenia § 20, ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov ste oprávnený (a) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracovaniu, resp. využívaniu Vašich osobných údajov a to aj v prípade poštového, faxového, elektronického alebo telefonického styku.

Ak nám poskytnete Vaše osobné údaje, kedykoľvek budete mať možnosť zmeniť tieto údaje, resp. ich odstrániť a to za podmienky, že nám to oznámite telefonicky, faxom alebo poslaním e-mailu.

PGchem si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať údaje, uvedené na týchto stránkach a týkajúce sa ochrany osobných údajov.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
Postup pri uplatnení reklamácie:
V prípade, že si chce zákazník uplatniť reklamáciu tovaru, v prvom rade odporúčame vopred nás informovať mailom na e-mailovej adrese obchod@pgchem.sk obratom Vám zašleme bližšie informácie a pokyny k postupu pri reklamovaní tovaru.
Uplatnenie reklamácie je možné zaslaním tovaru, spolu s kópiou dokladu o zakúpení na našu adresu: Lúčna 7, 940 77 Nové Zámky. K výrobku je potrebné priložiť aj stručný sprievodný list, v ktorom uvediete dôvod reklamácie.

Na celý náš sortiment poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
Kontaktná osoba pre reklamácie:
Gabriel Pasztorek, tel: 0948 103 105, e-mail: obchod@pgchem.sk
Adresa pre zaslanie tovaruv prípade reklamácie:
Gabriel Pasztorek - PGchem, Lúčna 7, 940 77 Nové Zámky
Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal.

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Predajca nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Gabriel Pasztorek - PGchem, sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Reklamačný poriadok

(pre fyzické osoby podľa ustanovení § 612-627 Občianskeho zákonníka)

 

1. Všeobecné ustanovenia


Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má prdaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúnej ceny za tovar.

Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.


2. Lehoty na uplatnenie reklamácie


Všeobecná záručná lehota je šesť mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako šesť mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.

Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.


3. Miesto uplatnenia reklamácie


Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u obchodného zástupcu. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

Obchodný zástupca vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.

Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 3 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.


4. Odstrániteľné vady


Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti.

Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.


5. Neodstrániteľné vady


Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

Postup pri vybavovaný reklamácií


Reklamácia sa vybavuje podla štandardu následovne:
1. po zistení sa ohlási telefonicky a podloží sa emailom kde predmet správy je ,,Reklamácia / 2018000000,,
( uvediete teda číslo objednávky pre lepšie a rýchlu identifikáciu objednávky).
Následne správe stručne opíšete druh poškodenia napr.: nedodržaná merná jednotka, iný typ tovaru ktorý nebol súčasťou objednávky, tovar ktorý je mechanicky poškodený, nefunkčný tovar alebo celkovo tovar ktorý nevyhovuje podla očakávania. Mimo týchto do 14 dni od objednávky každý zákazník má právo vrátit nepoškodený tovar a má nárok na vrátenie penazí plnej výške tovaru.
2. Pokial zbadáte, že zásielka je poškodena:
A, pred rozbalením: ohlásite to kurierovi ktorý je povinný vypísať reklamačný formulár a vypísat záznam o poškodenia zásielky. a postupujete podla bodu 1.
B, po rozbalení postupujete podla bodu 1.
3. Zo zákona Predajca má 30 dni na vybavenie vašej reklamácie a to od momentu ako riadne ohlásite reklamáciu. Ak by sa táto povinnost s nejakeho dôvodu nevykonala treba ihned kontaktovat predajcu a zistiť prečo sa nedodržuje zákonná povinnost, pokial predajca nevyhovuje napriek opetovnej výzve zákazník má nárok kontaktovat dozorný orgán obchodnú inšepkciu ktorá prešetrí okolnosti a vyvodí zodpovednosť.

VII. Odstránenie uživateľa

PGchem je oprávnené pozastaviť konto Užívateľovi, ktorý podstatným spôsobom porušil tieto Obchodné podmienky, príp. právne predpisy alebo ktorý svojím jednaním poškodzuje dobré meno PGchem.

PGchem je oprávnené zmazať uživatela predovšetkým z dôvodu uvedenia nepravdivých údajov pri registrácii, naďalej tým, že kupujúci bez závažného dôvodu tovar neprevzal alebo neuhradil kúpnu cenu alebo používania vulgárnych a hanlivých výrazov diskusného fóra.

Osoba, ktorej konto bolo pozastavené nie je oprávnená sa bez výslovného súhlasu PGchem opätovne zaregistrovať ako Užívateľ. V prípade, ak sa ukáže, že PGchem zmazal užívateľa v dôsledku omylu a v prípade, že Užívateľ má záujem sa znova prihlásiť, PGchem konto Užívateľa obnoví bez potreby jeho opätovnej registrácie.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr do 15 dní (zákonná lehota, ktorú nemožno predĺžiť)
Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.

IX. Záverečné ustanovenia

Distribútor si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujuceho. Obchodné podmienky sa spravujú Obchodným zákonníkom a iným príslušnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, že by sa niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov stalo neplatným alebo neúčinným, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok.