+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Chlornan sodny 13% - ( 25 kg )

Dostupnosť: Do 7 dní
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 36,25 € ( 30,21 € bez DPH )

Názov

Chlórnan sodný roztok, sodná soľ kyseliny chlórnej, NaClO

Informácie

Roztok chlórnanu sodného je chlórové bieliace činidlo na úpravu a dezinfekciu bazénovej vody. Bezvodý chlórnan sodný sa prudko rozkladá.

Využitie

Chlórnan sodný je určený na dezinfekciu vody v bazénoch a vírivkách. Po zriedení s vodou na hodnotu 3%-6% roztoku chlórnanu sodného možno použiť na bielenie bielizne.

Špecifikácia

CAS: 7681-52-9
EK:231-668-3
Počiatočná teplota varu: 111 °C
Tlak pár: 23,3 hPa pri 20°C

Skladovanie

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

H315 - Dráždi kožu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!