+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Parafínový olej čistý - ( 1 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 7,08 € ( 5,90 € bez DPH )
Množstvo Zľava
5 ks a viac 5%

Názov

Parafínový olej , Biely minerálny olej (ropný) , Paraffinum Liquidum

Informácie

Parafínový olej sa vyrába z ropy frakčnou destiláciou. Je to bezfarebná olejovitá kvapalina bez zápachu a bez chuti. Hlavnou výhodou parafínového oleja je jeho absolútna stálosť, a ľahká zapracovatelnosť do receptúry. Na pokožke vydrží veľmi dlho, pretože nie je vstrebateľný.

Využitie

V kozmetike je parafínový olej často používaná surovina. Nájdeme ho v masážnych a kúpeľových olejoch, v pleťových mliekach a krémoch, vo vlasovej kozmetike. Na pokožke vytvára pocit hebkosti bez zostatkovej mastnoty. Používa sa na nátery drevených produktov. Možno ho použiť aj na nátery dreva v saune, ako prídavok do olejových malieb a pod. Tiež je dobrý na mazanie skartovačky a iných jemných mechanizmov

Špecifikácie

CAS číslo: 8042-47-5
EK číslo: 232-455-8
Forma: kvapalina
Farba: bezfarebný
Zápach: bez zápachu
Teplota tečenia: cca. -20°C
Teplota vzplanutia: >170°C
Tlak pár (20°C): <0,001 hPa
Hustota (20°C): 0,827 - 0,890 g/cm3
Rozpustnosť vo vode (20°C): prakticky nerozpustný
Termivký rozklad: >350°C
Viskozita, kinematicka (40°C): cca. 50 mm2/s

Skladovanie

Uchovávajte nádobu tesne uzatvorenú na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
P301+P310: Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P331: Nevyvolávajte zvracanie.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.