+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Chlórnan sodný 13% - ( 10 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 14,50 € ( 12,08 € bez DPH )

Názov

Chlórnan sodný roztok,

Informácie

Využitie

 

Špecifikácia


Skladovanie

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

H315 - Dráždi kožu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.