+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Kyselina octová 80% - ( 1 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 6,50 € ( 5,42 € bez DPH )

Názov

Kyselina octová 80% , kyselina etánová , kyselina metánkarboxylová

Využitie

ako čistiaci prostriedok, ako laboratórne činidlo (priemysel), v agrochemikáliách, ropných vrtoch,

Špecifikácie

CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
Chemický vzorec: CH3COOH
Vzhľad: kvapalina
Zápach/vôňa: silný a charakteristický zápach
Teplota vzplanutia: 39°C
Horľavosť: horľavý
Tlak pár: 20,79 hPa pri 25°C
Relatívna hustota: 1,0446 g/cm3

Skladovanie

Skladujte mimo nekompatibilných materiálov/zdroja zapálenia/teplých povrchov. Skladujte pri 15-25°C.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia:
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia:
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované
časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.