+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Isopropanol 99,9 % - ( 1 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,90 € ( 4,08 € bez DPH )

Názov

Isopropanol 99,9% , Izopropyl , Isopropylalkohol , 2-propanol , propan-2-ol , Isopropyl-alkohol, technický

Informácie

Isopropanol je organická zlúčenina so sumárnym vzorcom C3H8O. Je to najjednoduchší príklad sekundárneho alkoholu, kde je alkoholový uhlík viazaný s dvoma ďalšími uhlíkmi. Spolu s 1-propanolom je izomérom propanolu. Jedná sa o bezfarebnú, horľavú kvapalinu charakteristického zápachu.

Využitie

Rozpúšťadlo a čistiaci prostriedok, ktorý je vhodný na čistenie elektronických kontaktov, audio-video hláv, CD a DVD šošoviek, TV obrazoviek, mobilných telefónov a tabletov. Z týchto povrchov výborne odstraňuje aj čmuhy a odtlačky prstov. Izopropyl alkohol sa používa aj na odstraňovanie teplovodivých pást a zvyškov lepidiel po nálepkách a na odstraňovanie zvyškov lepidiel a podobných ľahko rozpustiteľných látok v priemysle. Je výborný odstranovač grafitov a iných nápisov napr. od nezmazateľných fixiek z neabsorbujúcich pokladov ako je napr. sklo, plasty, keramika, kameň, lakované povrchy. Vhodný aj na poškriabané gramofónové platne a na odstraňovanie škvŕn z väčšiny látok a dreva. Je používaný aj vo farmaceutickom priemysle a takisto na dôkladné čistenie laku áut pred nanášaním vosku alebo keramickej ochrany.

Špecifikácia

Čistota: 99,9 %
CAS číslo: 67-63-0
EC číslo: 200-661-7
Vzorec: CH3CH(OH)CH3; C3H8O
Skupenstvo: kvapalný
Farba: bezfarebný
Zápach: alkoholový
Bod varu/rozmedzie bodu varu: 82,0 - 83,0 °C
Bod vzplanutia: 13 °C
Hustota: 0,784 - 0,789 g/cm³
Rozpustnosť vo vode (20°C): miešateľný
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách: miešateľný s väčšinou organických rozpúšťadiel.

Skladovanie

Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu zdrojov zapálenia (otvorený oheň, iskry, horúce plochy), výbušných látok.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.