Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Ihličie parfémový olej - ( 100 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 10,20 € ( 8,50 € bez DPH )

Názov

Smrekové ihličie , Smrek , Vôňa , Parfumovaný olej

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Má veľmi široké využitie v kozmetike (krémoch, balzamoch, mydlách, telových mliekach) alebo do aroma lampy, pri praní, vôňa do auta či bytu, ako náhrada parfémov.

Špecifikácie

Forma: Kvapalina
Farba: Žltá až hnedá
Zápach: Charakteristický
Bod vzplanutia: 51°C
Zapaľovanie: 255°C
Hustota (20°C): 0,925 g/cm3
Index lomu (20°C): 1,461
Optická rotácia pri 20°C: -6°
Číslo kyslosti: <2,0 mg/g
Alergénne molekuly: 15,00% Limonen

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte v uzavretých nádobách na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

H226: Horľavá kvapalina a pary.
H315: Dráždi kožu.
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P301+P310: Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P303+P361+P353: Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P405: Uchovávajte uzamknuté.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národ.