Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Klinčeková silica - ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 26,50 € ( 22,08 € bez DPH )

Názov

Klinčeková silica (prírodná) 500 g  , Silica z klinčekovca voňavého

Informácie

Klinčeková silica sa vyrába z listov a púčikov klinčekovca voňavého (Eugenia caryophyllata alebo Syzygium aromaticum). Silica je bezfarebná alebo má svetložltú farbu a typickú vôňu klinčeka. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty. Hlavná zložka kličekovej silice je eugenol.

Využitie

Využíva sa v kozmetických prípravkoch.

Špecifikácie

INCI meno: Eugenia Caryophyllus Leaf Oil/Eugenia Caryophyllus Stem Oil
EC číslo: 284-638-7/-
CAS číslo: 8000-34-8
Fyzický stav: Tekutý
Farba: Bezfarebná až svetlo žltá
HS číslo: 33012921
Hustota (pri 20°C): 1,0360-1,0570 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,5280-1,538

Krajina pôvodu

Madagaskar

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých tmavých sklenených nádobách, na dobre vetranom mieste, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.