+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Fosforečnan disodný - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 7,30 € ( 6,08 € bez DPH )

Názov

Fosforečnan disodný , Dinátriumfosfát , E 339

Využitie

Fosforečnan disodný sa používa ako emulgátor, pufračné činidlo.

Špecifikácie

Kód 310621053000
Chemický vzorec: Na2HPO4
CAS čislo: 7558-79-4
Vzhľad Biele kryštáliky
Obsah Na2HPO4.2H2O  min. 98%
Obsah fosforu vyjadrených ako P min. 170,0 g/kg
Obsah fluoridov ako F max. 2000 ppm
Obsah sodíkov ako Na min. 250g/kg

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Signálne slovo: varovanie
H335 Môže spôsobit podráždenie dýchacích ciest
H319 Spôsobuje vážné podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.

P261 Zamedzte vdychovanie prachu.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 Pri styku s kožou: Umyte velkým množstvom vody a mydla.
P332+P313 Pri podráždení kože: Vyhladajte lekársku pomoc/ošetrenie.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokial je možné ich lachko vybrat. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Pretrváva podráždenie očí: Vyhladajte lekársku pomoc/ošetrenie.

Dalšia nebezpečnosť
Výrobok nesplňuje kritéria pre zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB.
Produkt má slabo korozívny charakter. Produkt pri styku s telesnou vlhkosťou vytvára lepkavú zmes, ktorá dráždi pokožku, sliznicu a oči.