Ponuka

Novinky

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Síran železnatý, zelená skalica - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,17 € ( 1,81 € bez DPH )
Množstvo Zľava
3 ks a viac 6%

Názov

Síran železnatý - zelená skalica

Využitie

Síran železnatý - skalica zelená sa používa na odstránenie machu. Uchovávajte v tme a suchu.

Používajte na úpravu pH alkalických pôd a na dezinfekciu zamokrených pôd a kompostov, vo viniciach, ovocných sadoch a proti chloróze rastlín. Možné tiež používať na úpravu pitných, povrchových a technologických vôd, čistenie odpadových vôd.

Informácie

Návod na použitie:
Zelená skalica sa vysype do studenej vody, premieša sa a naplní do postrekovača.

Dávkovanie:
Ničenie machu - 3-4g zelenej skalice na 1dcl vody (t.j. 3-4% roztok)
Odstraňovanie kučeravosti - 3-8g zelenej skalice na 1dcl vody (t.j. 3-8% roztok)

Síran železnatý ZELENÁ SKALICA FeSO4, 7H2O.  Účinná látka:Min. 87% FeSO4.7H2O. Škodlivosť pre včely-relatívne neškodný. Škodlivosť pre ryby a vodné živočíchy-stredne jedovatý. Škodlivosť pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá-relatívne neškodný. Použitie na ničenie machu a lišajníkov v trávnatých porastoch- v koncentrácii 3 - 4% (300-400 g/10 litrov). Použitie pri chloróze viniča, ovocných a okrasných rastlín: Aplikujte postrekom počas vegetácie pri prvých príznakoch chlorózy. Podľa potreby opakujte 3-4 krát v 14 dňových intervaloch, mimo obdobia kvitnutia. Dávka 2 - 4 kg/ha (20-40 g/ár) Odporúčame použiť v kombinácii 0,4 - 0,8 kg/ha s kyselinou citrónovou a zmáčadlom. Koreňovú výživu urobte po jarnom reze rozhodením zelenej skalice do medziriadkov spoločne s organickými alebo priemyselnými hnojivami a zapravte do pôdy hlbokou orbou na jeseň, alebo strednou orbou na jar. Aplikovať môžete pri jesennom pri orávaní, alebo jarnom od orávaní do brázd. Dávka 1 - 4 kg/ha (10 - 40 g/ 100m2). Aplikáciu formou zálievky robte po jarnom reze alebo po zbere (počas vegetácie do polovice júla) do odkrytej 20-30 cm hlbokej brázdy okolo stromu alebo kra a po vsiaknutí roztoku brázdu zahrňte. Dávka 50-100 g + 10-30 g kyseliny citrónovej v 10 l vody na jeden strom (ker).

Stupeň:          Ph.Eur.,BP,USP
Synonymá:    Ferrosulfate hydrate
Sumárny vzorec (Hill): FeO4S * x H2O
Chemický vzorec:        FeSO4 * x H2O
Kód HS:                    2833 29 80
Číslo EC (EINECS):  231-753-5
Molová hmotnosť:    151.91 g/mol (bezvodá látka)
Číslo indexu EC:      026-003-00-7
Číslo CAS:              7720-78-7

Špecifikácie

Vzhľad: Kryštalická, svetlozelená látka
Obsah Fe(SO4) x 7H20: Min. 87%
Celkové železo (Fe): Min. 17,7%
Mangán (Mn): Max. 0,1%
Horčík (Mg): Max. 0,7%
Oxid titaničitý (TiO2): Max. 0,5%

Vlastnosti

Rozpustnosť vo vode     256 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia cca.300 °C Eliminácia kryštalickej vody
Molová hmotnosť  151.91 g/mol (bezvodá látka)
Hustota               2.97 g/cm3
Bulk density        850 kg/m3
Hodnota pH         2.5 - 3.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)

Toxikologické údaje

LD50 potkan 319 mg/kg

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
H302 Škodlivý pri požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P264
Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/mydla.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.