+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Fosforečnan trisodný, Na3PO4 - ( 25 kg )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 55,08 € ( 45,90 € bez DPH )

Názov

Fosforečnan trisodný

Informácie

Fosforečnan trisodný je biely, jemne kryštalický prášok charakteristického zápachu po SO2, rozpustný vo vode. Pôsobením vzdušnej vlhkosti sa pozvoľna odštepuje plynný SO2 a pritom nastáva oxidácia na síran sodný. Pôsobením kyselín a tepla vzniká oxid siričitý. Disiričitan sodný prudko reaguje s oxidačnými látkami. V zmesi s dusičnanom sodným reaguje silne exotermicky.

Využitie

Využíva sa na detoxikáciu odpadových vôd, výrobu chemických vlákien, ako redukčné činidlo pri polymerácii akrylonitrilu. V kožiarskom priemysle na rozpúšťanie extraktov trieslovín, ako odvápňujúci a bieliaci prostriedok. V textilnom priemysle na čistenie a bielenie vlny, ako antichlór a redukčný prostriedok pri farbení potlače.

Špecifikácie

Obsah: min. 97%
Sírany: max. 0005%
Chloridy: max. 0,005%
Fe: max. 0,005%
Pb: max. 0,005%
CAS: 10101-89-0
Vzorec: Na3PO4.12H2O

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.