+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Vianočné korenia parfémový olej - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,55 € ( 1,29 € bez DPH )
Množstvo Zľava
3 ks a viac 5%

Názov

Vianočné korenie , Vôňa , Parfum

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Má veľmi široké využitie v kozmetike (krémoch, balzamoch, mydlách, telových mliekach) alebo do aromalampy, pri praní, vôňa do auta či bytu, ako náhrada parfémov.

Špecifikácia

INCI: Parfum
Konzistencia: Olejovitá kvapalina
Farba: Žltá
Zápach: Charakteristický
Bod vzplanutia: 86,0°C
Hustota (20°C): 1,067 g/ccm
Index lomu (20°C): 1,5469
Rozpustnosť vo vode: Nerozpustný

Krajina pôvodu:

Nemecko

Skladovanie

Skladujte v uzavretých nádobách na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO
H302 - Škodlivý po požití.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H350 - Môže spôsobiť rakovinu.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P301 + P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P308 + P313 - Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.