+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Z dôvodu veľkého množstva
objednávok prosíme o trpezlivosť
pri vybavovaní vašich objednávok.

Sodium Cocoyl Isethionate, SCI - ( 100 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,70 € ( 3,08 € bez DPH )

Názov

Sodium Cocoyl Isethionate , SCI , Tenzid , Kokoylisetionát sodný

Informácie

Sodium Cocoyl Isethionate (SCI) je mierna, aniónová povrchovo aktívna látka (tenzid). Extrahuje sa z mastných kyselín kokosového oleja. Je rastlinný a preto sa môže používať pre vegánsku kozmetiku.

Využitie

SCI čistí pokožku a vlasy. Je ideálny na výrobu šampónov, kondicionérov, sprchových gélov, tekutých mydiel, starostlivosť o tvár, šumivé bomby do kúpeľa, zubné pasty. Zlepšuje vzhľad vlasov, zvyšuje ich objem, sú lesklé, poddajné. Zlepšuje štruktúru vlasov, ktoré boli fyzicky poškodené alebo chemicky ošetrené. Doporučené dávkovanie 3 -20%

Špecifikácie

INCI: Sodium Cocoyl Isethionate
Pôvod: Rastlinný
Vzhľad: Biely prášok
Zápach: Bez zápachu
Hodnota PH: 6 - 8
Teplota topenia: od 22 °C
Rozpustnosť vo vode: Rozpustný

Skladovanie

Skladujte uzavreté na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

POZOR
H319    Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315    Dráždi kožu.
P280    Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P264    Po manipulácii starostlivo umyte...
P305+351    PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P338    Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P303+352    PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P332+313    Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+311    Ak podráždenie očí pretrváva: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P362    Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.