+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Anglická ruža parfémový olej - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,84 € ( 1,53 € bez DPH )

Názov

Anglická ruža , Parfumovaný olej , Ruža , INCI: Parfum

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Má veľmi široké využitie či už v kozmetike (krémoch, balzamoch, mydlách, telových mliekach) alebo do aromalampy, pri praní, vôňa do auta či bytu, ako náhrada parfémov.

Špecifikácie

INCI: Parfum
Konzistencia: Olejovitá kvapalina
Farba: Takmer bezfarebná
Zápach: Charakteristický
Bod vzplanutia: 100,0°C
Alergénne molekuly: 0,0003% Anise Alcohol, 0,0628% Benzylalkohol, <1ppm% Cinnamal, 0,1547% Citronellol, 0,6500% Eugenol, 0,1500% Citral, 10,0000% Benzyl Benzoate, 0,1230% Geraniol, 0,5501% Cinnamyl Alkohol

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste v tmavých vzduchotesných nádobách. Odporúčaná skladovacia teplota je 4°C.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.