Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Kardamónová silica - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,56 € ( 2,13 € bez DPH )

Názov

Kardamónová silica (prírodná) 10 ml , Silica z kardamovníka obyčajného

Informácie

Kardamónová silica sa vyrába zo semien kardamovníka obyčajného (Elettaria cardamomum). Silica má svetložltú farbu a typickú vôňu kardamónu. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty. Kardamónová silica obsahuje linalool, eugenol a geraniol.

Využitie

Použitie v kozmetike, produkty na osobnú hygienu.

Špecifikácie

INCI meno: Elettaria cardamomum Seed Oil
EC číslo: 306-171-0
CAS číslo: 96507-91-4
Fyzický stav: Tekutý
Farba: Mierne žltkastá až svetlo žltá
HS číslo: 33012950
Hustota (pri 20°C): 0,9120-0,9460 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,4620-1,4680

Krajina pôvodu

Francúzsko

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých tmavých sklenených nádobách na dobre vetranom mieste, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:

H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 - Dráždi kožu.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
P333 + P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.