Ponuka

Novinky

Silica Kardamónová - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,56 € ( 2,13 € bez DPH )

Názov

Kardamónová silica (prírodná) 10 ml , Silica z kardamovníka obyčajného

Informácie

Kardamónová silica sa vyrába zo semien kardamovníka obyčajného (Elettaria cardamomum). Silica má svetložltú farbu a typickú vôňu kardamónu. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty. Kardamónová silica obsahuje linalool, eugenol a geraniol.

Využitie

Použitie v kozmetike, produkty na osobnú hygienu.

Špecifikácie

INCI meno: Elettaria cardamomum Seed Oil
EC číslo: 306-171-0
CAS číslo: 96507-91-4
Fyzický stav: Tekutý
Farba: Mierne žltkastá až svetlo žltá
HS číslo: 33012950
Hustota (pri 20°C): 0,9120-0,9460 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,4620-1,4680

Krajina pôvodu

Francúzsko

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých tmavých sklenených nádobách na dobre vetranom mieste, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:

H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 - Dráždi kožu.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
P333 + P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.