Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Mandarinková silica - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,10 € ( 3,42 € bez DPH )

Názov

Mandarinková silica (prírodná) 30 ml, silica Citrus reticulata.

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Nemecko

Informácie

Mandarínková silica sa získava lisovaním za studena z kôry mandarinky. Silica ma červenú až žltú farbu a typickú sviežu vôňu mandarinky. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty.
Hlavnou zložkou mandarinkovej silice sú terpény: d-limonén, terpinén, pinény, myrcén, linalool a citral. Citrusové vône odpudzujú hmyz.

Využitie

Využíva sa ako aróma na kozmetické účely, napr. do krémov, mydiel. Pri kozmetickom použití v príliš veľkých koncentráciách môže dráždiť pokožku. Používa sa aj ako rozpúšťadlo pri čistení, kde pri čistiacich účinkoch má aj vynikajúcu vôňu. Doporučená koncentrácia pri kozmetických produktoch nemala by presahovať 3-6%. Vhodnosť použitia musí odskúšať výrobca konečného produktu.

Špecifikácie

INCI meno: Citrus Reticulata Peel Extract
EC číslo: -
CAS číslo: 8008-31-9
HS číslo: 330129 (nešpecifické)
Hustota (pri 20°C): 0,8400-0,8540 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,4730-1,4780

Toxikologické údaje

Vo väčších koncentráciách môže spôsobiť podráždenie kože. Obsahuje alergény. Hlavný alergén je d-limonén (70-90%). Vo výrobku sa nenašli mikroorganizmy ani ich toxíny, nebol vyrobený z geneticky modifikovaných surovín.
LD50 (ústne pre limonén): 4400-5100 mg/kg (potkan)

Skladovanie

Odporúča sa skladovať pri teplote 5-20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 75%.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 - Dráždi kožu.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.