Ponuka

Novinky

Silica Santalová - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,13 € ( 1,78 € bez DPH )

Názov

\r\n

Santalová silica (prírodná) 10 ml , Silica zo santalového dreva

\r\n

Informácie

\r\n

Santalová silica sa získava parnou destiláciou santálového dreva. Silica má svetlo žltú až žltú farbu a typickú drevitú vôňu santálového dreva. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty. Hlavnou zložkou santálovej silice sú sesqui terpénových alkoholov: α-santalol a β-santalol. Neobsahuje GMO.

\r\n

Využitie

\r\n

Využíva sa pre kozmetické výrobky, napr. do krémov, masiek na tvár, mydiel. Kozmetika, produkty na osobnú hygienu

\r\n

Špecifikácie

\r\n
INCI meno: Santalum Album Oil
\r\n
Vzhľad: svetlo žltá až žltá kvapalina
\r\n
Vôňa: charakteristická drevitá (orientálne drevo)
\r\n
Hustota (pri 20°C): 1,0720-1,0820 g/cm3
\r\n
Index lomu (pri 20°C): 1,4940-1,5040
\r\n

Krajina pôvodu

\r\n

Francúzsko

\r\n

Skladovanie

\r\n

Skladujte v dobre uzavretých obaloch, v tme, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H315 - Dráždi kožu.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.