Ponuka

Novinky

Hydrogén fosforečnan vápenatý dihydrát - ( 100 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,50 € ( 2,08 € bez DPH )

Názov

Hydrogénfosforečnan vápenatý dihydrát

Informácie

Hydrogénfosforečnan vápenatý je vápenatá soľ kyseliny fosforečnej. Zvyčajne sa vyskytuje ako dihydrát, s chemickým vzorcom CaHPO4 • 2H2O, no možno ho zohriatím previesť na bezvodú formu. Je vo vode prakticky nerozpustný. Vo svojej čistej, bezvodej forme obsahuje 29,5 percenta vápnika. Je jednou z anorganických zložiek kosti.

Využitie

Hydrogénfosforečnan vápenatý sa používa najmä v hnojivách, na smaltovanie alebo ako minerálny doplnok do krmív.

Špecifikácia

CAS číslo: 7758-23-8
EC číslo: 231-837-1
Vzorec: CaH4O8P2
Molová hmotnosť: 234.05 g/mol
Vzhľad: kryštalický prášok alebo granule
Rozpustnosť vo vode: mierne rozpustný

Skladovanie

Skladujte na chladnom mieste v dobre uzavretej nádobe.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P304+P340 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.