Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Hydrogén fosforečnan vápenatý dihydrát ( 100 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,50 € ( 2,08 € bez DPH )

Názov

Hydrogénfosforečnan vápenatý dihydrát

Informácie

Hydrogénfosforečnan vápenatý je vápenatá soľ kyseliny fosforečnej. Zvyčajne sa vyskytuje ako dihydrát, s chemickým vzorcom CaHPO4 • 2H2O, no možno ho zohriatím previesť na bezvodú formu. Je vo vode prakticky nerozpustný. Vo svojej čistej, bezvodej forme obsahuje 29,5 percenta vápnika. Je jednou z anorganických zložiek kosti.

Využitie

Hydrogénfosforečnan vápenatý sa používa najmä v hnojivách, na smaltovanie alebo ako minerálny doplnok do krmív.

Špecifikácia

CAS číslo: 7758-23-8
EC číslo: 231-837-1
Vzorec: CaH4O8P2
Molová hmotnosť: 234.05 g/mol
Vzhľad: kryštalický prášok alebo granule
Rozpustnosť vo vode: mierne rozpustný

Skladovanie

Skladujte na chladnom mieste v dobre uzavretej nádobe.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P304+P340 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.