Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Síran hlinitý - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 7,40 € ( 6,17 € bez DPH )

Názov

Síran hlinitý, Síran hlinitý hydrát

Oblasť použitia

Analytická chémia, laboratórne syntézy

Informácie

PREDAJ LEN 18+, pri objednávke uvedte Váš vek. Kuriér ktorý doručí zásielku bude vyžadovať pravosť veku.

Využitie

Síran hlinitý sa používa ako vločkovač do bazénov a jazierok.

Špecifikácie

CAS číslo: 17927-65-0

Číslo ES (EINECS): 233-135-0

Chemický vzorec: Al2 (SO4) 3.nH2O

Vzhľad: pevný

Farba: biela

Zápach: bez zápachu

Teplota topenia/teplota tuhnutia (°C): 86,5

Horľavosť: nehorľavý

Relatívna hustota (25°C): g/cm3 1,69

Rozpustnosť (20°C):

vo vode: g/l rozpustný

v iných rozpúšťadlách: nie je k dispozícii

Toxikologické údaje

LD50 perorálne (potkan): >5000 mg/kg

Skladovanie

Skladovať v tesne uzatvorených obaloch na suchom, chladnom dobre vetranom mieste, chránené pred svetlom. Skladovacia teplota max. 25°C.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.