Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Síran hlinitý - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 7,40 € ( 6,17 € bez DPH )

Názov

Síran hlinitý , Síran hlinitý hydrát

Informácie

Síran hlinitý je anorganická zlúčenina, hlinitá soľ kyseliny sírovej.

Využitie

Síran hlinitý sa používa ako vločkovač do bazénov a jazierok. Niekedy sa využíva na zníženie pH záhradnej pôdy. Môže slúžiť ako penidlo v hasiacom prístroji. Používa sa tiež na zmiernenie bolesti pri uštipnutí hmyzom.

Špecifikácie

CAS číslo: 17927-65-0
Číslo ES (EINECS): 233-135-0
Chemický vzorec: Al2(SO4)3 . nH2O
Vzhľad: pevný
Farba: biela
Zápach: bez zápachu
Teplota topenia/teplota tuhnutia (°C): 86,5
Horľavosť: nehorľavý
Relatívna hustota (25°C): g/cm3 1,69

Skladovanie

Skladujte v tesne uzatvorených obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Skladovacia teplota max. 25°C.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.