Ponuka

Novinky

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Borovicová silica - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,13 € ( 3,44 € bez DPH )

Názov

Borovicová silica 30 ml, silica z ihiel Jedľi sibírskej

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Španielsko

Informácie

Borovicová silica má antibakteriálne účinky. Používa sa v kozmetických prípravkoch.

Využitie

Čistí pleť, optimalizuje vlasovú pokožku.

Špecifikácie

INCI meno: ABIES SIBIRICA OIL

EC číslo: 294-351-9
CAS číslo: 91697-89-1

Fyzický stav: tekutý

Farba: bezfarebná až žltozelené

Index lomu (pri 20°C): 1,3700-1,4900

Skladovanie

Odporúčané - v dobre uzavretých obaloch, v chladnych, suchych a tmavych podmienkach, pri teplote 5-20°C a max. vlhkosti 75%.

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo
H226 – Horľavá kvapalina a pary.
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P241 – Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…/ zariadenie do výbušného prostredia.
P301 + P310– PO POŽITÍ:P310– Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P405– Uchovávajte uzamknuté.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.