Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Borovicová silica - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,13 € ( 3,44 € bez DPH )

Názov

Borovicová silica 30 ml , Silica z ihlíc jedle sibírskej

Informácie

Borovicová silica má antibakteriálne, analgetické, povzbudzujúce diuretické a ďalšie účinky.

Využitie

Borovicová silica má antibakteriálne účinky a čistí pleť, preto je vhodná na zmiešanú, mastnú, aknóznu pleť, ale tiež na problematickú a suchú pokožku. Má výrazné dezodoračné účinky. Stimuluje vlasovú pokožku. Používa sa na uvoľňujúce kúpele a masáže. V aromaterapii sa používa na uvoľnenie nervového napätia, napomáha koncentrácii.

Špecifikácie

INCI meno: Abies Sibirica Oil
EC číslo: 294-351-9
CAS číslo: 91697-89-1
Fyzický stav: Tekutý
Farba: Bezfarebná až žltozelená
Index lomu (pri 20°C): 1,3700-1,4900

Krajina pôvodu

Španielsko

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch, na chladnom a suchom mieste, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo
H226 – Horľavá kvapalina a pary.
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 - Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
P333 + P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.