+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Síran hlinitý - ( 25 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 24,38 € ( 20,32 € bez DPH )

Názov

Síran hlinitý , Síran hlinitý hydrát

Informácie

Síran hlinitý je anorganická zlúčenina, hlinitá soľ kyseliny sírovej.

Využitie

Síran hlinitý sa používa ako vločkovač do bazénov a jazierok. Niekedy sa využíva na zníženie pH záhradnej pôdy. Môže slúžiť ako penidlo v hasiacom prístroji. Používa sa tiež na zmiernenie bolesti pri uštipnutí hmyzom.

Špecifikácie

CAS číslo: 17927-65-0
Číslo ES (EINECS): 233-135-0
Chemický vzorec: Al2(SO4)3 . nH2O
Vzhľad: pevný
Farba: biela
Zápach: bez zápachu
Teplota topenia/teplota tuhnutia (°C): 86,5
Horľavosť: nehorľavý
Relatívna hustota (25°C): g/cm3 1,69

Skladovanie

Skladujte v tesne uzatvorených obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Skladovacia teplota max. 25°C.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.