+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

1 Propanol 99,8% - ( 10 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 35,00 € ( 29,17 € bez DPH )

Názov

1-Propanol , n-Propanol , propylalkohol

Vlastnosti

1-propanol je číra bezfarebná kvapalina. Nekompatibilná s alkalickými kovmi, alkalickými zeminami, hliníkom, oxidačnými činidlami a nitrozlúčeninami. Miešateľná s vodou, alkoholmi, ketónmi, aldehydmi, étermi, glykolmi, aromatickými a alifatickými uhľovodíkmi.

Využitie

Používa sa ako dodatočné rozpúšťadlo pri výrobe lepidiel a unášač pri azeotropickej destilácii. Je obsiahnutý v čistiacich a odmasťovacích prostriedkoch. Zlepšuje vlastnosti schnutia alkydových živíc, elektrolyticky nanášaných farieb a vypaľovacích povrchových úprav v náterovom priemysle.

Špecifikácia

Sumárny vzorec: C3H8O
CAS číslo: 71-23-8
EINECS číslo: 200-746-9
Bod varu: 97 °C
Bod topenia: -127 °C
Hustota: 0,804 g/ml pri 25 °C

Skladovanie

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú pri 15 - 25 °C

UPOZORNENIE:

Výstražné upozornenia
H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.