+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

1 Propanol 99,8% - ( 1 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 35,00 € ( 29,17 € bez DPH )

Názov

1-Propanol , n-Propanol ,

Informácie

Využitie

Špecifikácia

Sumárny vzorec: C3H8O
CAS číslo: 71-23-8
EINECS číslo: 200-746-9

UPOZORNENIE:

Výstražné upozornenia
H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.