+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Chloritan sodný, NaClO2, 24,5% - ( 10 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 85,00 € ( 70,83 € bez DPH )

Názov

Chloritan sodný 24,5 % , roztok , NaClO2

Informácie

Oproti oveľa používanejšiemu chlóru disponuje výhodou, že sa z organických kontaminantov netvoria trihalomethany.
Chloritan sodný by sa mal, ako mnoho ďalších oxidačných činidiel, chrániť pred nechcenou kontamináciou organickými materiálmi, aby nedošlo k vzniku výbušnej zmesi.

Využitie

Chloritan sodný je veľmi dobrý bielič papiera, uplatnenie si našiel v priemysle aj domácnosti.

Špecifikácie

Chloritan sodný (NaClO2) Min. 300 g/l/ Min. 24,5%
Dusičnan sodný (NaNO3) Max. 0,03%
Chlorečnan sodný (NaClO3) Max. 0,45%
Arzén (As) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Chróm (Cr) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Ortuť (Hg) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Nikel (Ni) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Olovo (Pb) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Antimón (Sb) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Selén (Se) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Hustota: 1.21 g/cm3 (20°C)
Teplota varu: 100°C
CAS: 7758-19-2
ES: 231-836-6
Vzhľad: bezfarebná - nažltlá kvapalina
Zápach: bez zápachu
pH: 11 - 12 (100 g/l H2O)
Teplota topenia: 180 - 200 °C (rozklad)
Bod tuhnutia: -10 °C (25% roztok)

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste v uzavretých nádobách.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Oxidujúci, zdraviu škodlivý - poškodenie orgánov, poškodenie očí, vysoko toxický pre životné prostredie
H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant.
H302 Škodlivý pri požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400 Vysoko toxický pre vodné organizmy.
EUH032: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
P305 + P351 + P338: po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.