Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Kofeín prášok - ( 20g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,10 € ( 1,75 € bez DPH )

Názov

Kofeín , bezvodý , Kofein , 1, 3, 7 – trimethylxanthine

Informácie

Kofeín je prírodný stimulant, ktorý ovplyvňuje fyziologické pochody v tele a pôsobí na centrálnu nervovú sústavu. Patrí medzi rastlinné alkaloidy, čo sú zásadité dusíkaté látky. Najznámejším zdrojom kofeínu je káva, ale nájdeme ho tiež v kakaovníku, guarane, čajovníku, ženšene, alebo v rastline koka.

Využitie

Kofeín sa pridáva do kozmetických výrobkov s cieľom eliminovať celulitídu a tiež do krémov na spevnenie očných viečok.

Špecifikácie

CAS č.: 58-08-2
EK č.: 200-362-1
Obsah: <=100 %
Vzhľad: Biely prášok ,bez zápachu
Bod tavenia: 235 - 239°C
Teplota varu: 178 °C
Hustota: 1,23 g/cm3 (18 °C)
Rozpustnosť vo vode: cca 20 g/l ( 20 °C )
Molekulárna hmotnosť: 194,19 g/mol
Na základe štruktúry nie je samozápalný, ale prach so vzduchom môže tvoriť výbušnú zmes.

Skladovanie

Skladujte nádobu tesne uzavretú  na chladnom a suchom mieste. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor

H302: Škodlivý pri požití.
P264: Po manipulácii starostlivo umyte...
P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P301+P312: PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P330: Vypláchnite ústa.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.