Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Oxid manganičitý - MnO2 ( 500 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,64 € ( 2,20 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 5%
5 ks a viac 8%

Názov

MnO2 , Oxid manganičitý , burel , Manganese dioxide

Využitie

Redukčné schopnosti sa využívajú pri výrobe manganistanu draselného. Oxidačné schopnosti sa využívali pri výrobe chlóru, horúca kyselina chlorovodíková sa liala na pyroluzit a uvoľňoval sa chlór. Používa sa v alkalických batériách a zinkovo-uhlíkových článkoch v zmesi s uhlíkom ako depolarizačné činidlo, aby sa zabránilo prebíjaniu batérie naprázdno.

Oxid manganičitý sa v laboratóriách využíva na katalyzovaný rozklad peroxidu vodíka na vodu a kyslík:

H2O2 → H2O + O

V organickej syntéze sa využíva k oxidácii allylických alkoholov na príslušné aldehydy alebo ketóny.

cis-RCH=CHCH2OH + MnO2 → cis-RCH=CHCHO + „MnO“ + H2O

Informácie

PREDAJ LEN 18+, pri objednávke uvedte Váš vek. Kuriér ktorý doručí zásielku bude vyžadovať pravosť veku.
Sumárny vzorec (Hill) : MnO2
Chemický vzorec : MnO2
Kód HS : 2602 00 00
Číslo EC (EINECS) : 215-202-6
Molová hmotnosť : 86,94 g/mol
Číslo indexu EC : 215-202-6
Molová hmotnosť : 86,94 g/mol
Číslo indexu EC : 025-001-00-3
Číslo CAS : 1313-13-9
RTECS : OP0350000
Skladovacia trieda : 5,1 B Okysličovacie látky (TRG 515, Skupina 2+3)
WGK : WGK 1 mierne ohrozujúce vody
Klasifikácia pre prepravu po pevnine podla ADR a RID: UN 1479 Entzündend (oxidierend) wirkender fester Stoff, n.a.g.(MANGAN(IV)-OXID), 5.1, II

Oxid manganičitý je jedným z oxidov mangánu. V prírode sa vyskytuje ako černastý alebo hnedý minerál pyroluzit. Čistý oxid manganičitý je čierna práškovitá látka s výraznými redoxnými schopnosťami, nerozpustný vo vode ani v kyseline dusičnej. Je dobre rozpustný v kyseline chlorovodíkovej za studena a za tepla v kyseline sírovej a hydroxide draselnom.

Špecifikácie

Rozpustnosť vo vode: (20 °C) nerozpustný
Molová hmotnosť : 86.94 g/mol
Hustota: 5,03 g/cm3 (20 °C)
Sipná hustota: 600 - 800 kg/m3
Hodnota pH: (H2O) nepoužiteľné
Tlak pár     (20 °C)

Oxid manganičitý sa pri teplote 535 °C rozkladá za vzniku oxidu manganitého a kyslíka. Pri teplotách blízkych 1000 °C pokračuje rozklad na podvojnú zlúčeninu oxid manganato-manganitého. Pri ešte vyšších teplotách pokračuje rozklad na oxid manganatý.

4 MnO2 t → 2 Mn2O3 + O2
6 Mn2O3 t → 4 Mn3O4 + O2
2 Mn3O4 t → 6 MnO + O2

Oxid manganičitý má silné redukčné aj oxidačné schopnosti. Pôsobením kyseliny chlorovodíkovej dochádza k jeho redukcii za vzniku manganatej soli a chlóru (túto reakciu využil Carl Wilhelm Scheele k prvej izolácii chlóru v roku 1774):

MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + Cl2 + 2 H2O

Pri pôsobení horúcej kyseliny sírovej na oxid manganičitý dochádza k uvoľneniu kyslíka:

2 MnO2 + 2 H2SO4 → 2 MnSO4 + O2 + 2 H2O

Zahriatím hydroxidu draselného s oxidom manganičitým a za prebublávania vzduchu dochádza k oxidácii na manganan draselný, ktorý ďalej samovoľne prechádza na manganistan draselný (vďaka oxidu uhličitému vo vzduchu) a vzniknutý oxid manganičitý ďalej reaguje opäť za vzniku mangananu:

2 MnO2 + 4 KOH + O2 → 2 K2MnO4 + 2 H2O
3 K2MnO4 + 2 CO2 → 2 KMnO4 + 2 K2CO3 + MnO2

Toxikologické údaje

LD 50 perorálne (potkan): > 3478 mg/kg

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
P221 Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi…

H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 + H332: Škodlivý pri požití alebo vdychovaní.