Ponuka

Novinky

Hexamin, urotropin - ( 250 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,62 € ( 3,02 € bez DPH )

Názov

Hexamin - Urotropin , E239 , Hexametyléntetraamín

Informácie

Urotropin je heterocyklická organická zlúčenina, ktorá môže byť pripravená reakciou formaldehydu s amoniakom. Je to kryštalická látka bielej farby. Veľkosť častíc sa pohybuje v rozmedzí 80 až 800 mikrometrov. Urotropin je mierne rozpustný vo vode a veľmi dobre vo väčšine organických rozpúšťadiel.

Využitie

Využitie má ako pevné palivo používané v tabletách na varenie pri kempovaní.

Špecifikácie

Sumárny vzorec (Hill): C6H12N4
Kód HS: 2933 69 40
Číslo EC (EINECS): 202-905-8
Molová hmotnosť: 140.19 g/mol
Číslo indexu EC: 612-101-00-2
Číslo CAS: 100-97-0
Teplota samovznietenia: 390 °C
Rozpustnosť vo vode: 895 g/l (20 °C)
Hustota: 1,33 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH: 7,0 - 9,0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Teplota vzplanutia: 250 °C

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor


H228: Horľavá tuhá látka.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

P210: Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plamenom/horkými povrchmi.
P280: Noste ochranné rukavice.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.