Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Fosforečnan disodný, E339 - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 7,30 € ( 6,08 € bez DPH )

Názov

Fosforečnan disodný , Dinátriumfosfát , E 339

Využitie

Fosforečnan disodný sa používa ako emulgátor, pufračné činidlo.

Špecifikácie

Kód 310621053000
Chemický vzorec: Na2HPO4
CAS čislo: 7558-79-4
Vzhľad Biele kryštáliky
Obsah Na2HPO4.2H2O  min. 98%
Obsah fosforu vyjadrených ako P min. 170,0 g/kg
Obsah fluoridov ako F max. 2000 ppm
Obsah sodíkov ako Na min. 250g/kg

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Signálne slovo: varovanie
H335 Môže spôsobit podráždenie dýchacích ciest
H319 Spôsobuje vážné podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.

P261 Zamedzte vdychovanie prachu.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 Pri styku s kožou: Umyte velkým množstvom vody a mydla.
P332+P313 Pri podráždení kože: Vyhladajte lekársku pomoc/ošetrenie.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokial je možné ich lachko vybrat. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Pretrváva podráždenie očí: Vyhladajte lekársku pomoc/ošetrenie.

Dalšia nebezpečnosť
Výrobok nesplňuje kritéria pre zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB.
Produkt má slabo korozívny charakter. Produkt pri styku s telesnou vlhkosťou vytvára lepkavú zmes, ktorá dráždi pokožku, sliznicu a oči.