Ponuka

Novinky

Kyselina fosforečná 85% - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 7,20 € ( 6,00 € bez DPH )

Názov

Kyselina fosforečná 85% , Kyselina orto-fosforečná , Kyselina trihydrogenfosforečná , Kyselina orto-fosforečná , E 338 , H3PO4

Informácie

Kyselina fosforečná je stredne silná anorganická kyselina, nemá silné oxidačné vlastnosti ako napríklad kyselina dusičná.

Využitie

Kyselina fosforečná sa používa pri spracovávaní ropy, pri úprave kovov a pri výrobe zubných tmelov. Taktiež je dôležitou surovinou pre výrobu zmesí nazývaných trojitý superfosfát, ktorý vzniká reakciou kyseliny fosforečnej s prírodnými fosfátmi.

Špecifikácie

Indexove číslo: 015-011-00-6
CAS číslo: 7664-38-2
EK číslo: 231-633-2
Forma: kvapalina
Farba: bezfarebný do zelenkasta
Zápach: bez zápachu
pH: <1 (20°C)
Teplota tavenia/rýchlosť tavenia: cca. 21°C
Teplota varu/destilačné rozpätie: cca. 158°C
Tlak pár: 2hPa (cca. 20°C)
Hustota: cca. 1,7 g/cm3 (20°C)
Viskozita, kinematická: 30,5 mm2/s (20°C)
Molekulárna hmotnosť: 98 g/mol 

Skladovanie

Skladujte tesne uzatvorené na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H314: Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
P280: Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
P301+P330+P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303+P361+P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstraňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihned oplachnite vodou/sprchou.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. pokračujte vo vyplachovaní.
P308+P310: Po expozícii alebo podození z nej: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.