Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Chloritan sodný, NaClO2, 24,5% - ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,37 € ( 4,48 € bez DPH )

Názov

Chloritan sodný 24,5 % tekutý roztok

Systematický názov: Chloritan sodný
Anglický názov: Sodium chlorite
Nemecký názov: Natriumchlorit

Oblasť použitia

Technické učely, dezinfekcia

Informácie

Je veľmi dobrý bielič papiera, uplatnenie si našiel v priemysle aj domácnosti. Oproti oveľa používanejšiemu chlóru disponuje výhodou, že sa z organických kontaminantov netvoria trihalomethany.

Chloritan sodný by sa mal, ako mnoho ďalších oxidačných činidiel, chrániť pred nechcenou kontamináciou organickými materiálmi, aby nedošlo k vzniku výbušnej zmesi.

Využitie

Bielenie papiera a textilu, dezinfekcia.

Špecifikácie

Chloritan sodný (NaClO2) Min. 300 g/l/ Min. 24,5%
Dusičnan sodný (NaNO3) Max. 0,03%
Chlorečnan sodný (NaClO3) Max. 0,45%
Arzén (As) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Chróm (Cr) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Ortuť (Hg) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Nikel (Ni) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Olovo (Pb) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Antimón (Sb) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Selén (Se) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného

Vlastnosti

Hustota: 1.21 g/cm3 (20°C)
Hodnota pH: (H2O) údaje sú nedostupné
Teplota varu: 100°C

Toxikologické údaje

LD50 potkan 1136 mg/kg

Skladovanie

Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo ultrafialové svetlo. Chrániť produkt pred mrazom. Vyhnúť sa kontaktu s nekompatibilnými materiálmi. Skladujte na chladnom, suchom mieste v uzavretých nádobách.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Oxidujúci, zdraviu škodlivý - poškodenie orgánov, poškodenie očí, vysoko toxický pre životné prostredie
H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant.
H302 Škodlivý pri požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400 Vysoko toxický pre vodné organizmy.
EUH032: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.

P305 + P351 + P338: po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.