Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Hydrogén fosforečnan vápenatý dihydrát ( 1 kg )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 15,00 € ( 12,50 € bez DPH )

Názov

Hydrogén fosforečnan vápenatý dihydrát, dihydrogenphosphat vápnik, Kalcium-foszfát, kalcium-dihidrogén-ortofoszfát, kalcium-dihidrogén-foszfát, kalcium-d'-ortofoszfát, kalcium-foszfát egybázisú, Kalcium-szuperfoszfát

Informácie

Monokalciumfosfát tvoril vápenaté soli kyseliny fosforečnej. Vzorec Ca(H2PO4)2

Využitie

V hnojivách, na smaltovanie, minerálne doplnok pre krmív.

Špecifikácia

CAS číslo: 7758-23-8

EC číslo: 231-837-1

Vzorec: CaH4O8P2

Molekulová hmotnosť: 234.05

Vzhľad: Žiariace trojklonných taniere, kryštalický prášok alebo granuly.

Rozpustnosť vo vode: mierne rozpustný

Skladovanie

Udržujte tesne uzavretú na chladnom mieste v dobre uzavretej nádobe.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P304+P340 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.