Ponuka

Novinky

Dusičnan strontnatý - Sr(NO3)2 ( 250 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,30 € ( 2,75 € bez DPH )
Množstvo Zľava
5 ks a viac 3%
10 ks a viac 7%
15 ks a viac 10%

Názov

Dusičnan strontnatý , Sr(NO3)2

Informácie

Dusičnan strontnatý je anorganická, biela, kryštalická látka. Vyrába sa zvyčajne reakciou kyseliny dusičnej a uhličitanu strontnatého. Pri reakcii je (okrem kyseliny dusičnej) dusičnan strontnatý rozpustný vo vode, tak sa dá oddeliť filtráciou. Reakcia prebieha takto:
SrCO3 + 2 HNO3 → CO2 + H2O + Sr(NO3)2
Rovnako je možná reakcia kyseliny dusičnej s kovovým stronciom:
Sr + 2HNO3 → H2 + Sr(NO3)2
Pri zahrievaní prebieha reakcia, kedy sa rozpadá oxid dusičitý a oxid strontnatý:
2SR (NO3) 2-t → 4NO2 + 2SrO + O2
Pri tejto reakcii sa uvoľňujú plyny, ktoré podporujú horenie. Preto zmes dusičnanu strontnatého a cukru plynule horí červeným plameňom.

Využitie

Využíva sa v pyrotechnike na zafarbovanie plameňa do červena a tiež na výrobu iných anorganických alebo organických zlúčenín stroncia.

Špecifikácie

Chemický vzorec : Sr(NO3)2
Číslo EC (EINECS) : 233-131-9
Číslo CAS : 10042-76-9
Kód HS: 2834 29 80
Molová hmotnosť : 211.63 g/mol
Rozpustnosť vo vode: 660 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia: 570 °C
Teplota varu: 645 °C
Hustota: 2,986 g/cm3 (20 °C)
Sypná hustota: 1000 kg/m3
Hodnota pH: 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.                                                                                                                                                        
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
P221 - Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi.