Ponuka

Novinky

Bromičnan draselný, Normanal

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,79 € ( 4,83 € bez DPH )

Názov

Bromičnan draselný , KBrO3

Informácie

KBrO3
CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
Molekulová hmotnosť: 167,01
ADR/RID: 5.1
Použitie:
príprava 1 000 ml odmerného roztoku požadovanej koncentrácie

Vlastnosti

Skupenstvo (pri 20°C): pevná
Farba: Bezfarebná až biela
Zápach (vône): bez zápachu

Skladovanie

Skladovať v suchu. Nádrže udržiavajte nepriedušne uzavreté. Skladovať oddelene od potravín.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H271 - Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant.
H301 - Toxický pri požití.
H350 - Môže vyvolať rakovinu.
P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P221 - Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi.
P283 - Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou.
P301+P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P306+P360 - Pri kontakte s odevom: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.