Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Chlorid vápenatý, CaCl2 granule - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,05 € ( 2,54 € bez DPH )

Názov

Chlorid vápenatý , Chlorid vápenatý granule , CaCl2

Informácie

Je veľmi hygroskopický, na vzduchu sa mení na dihydrát, potom tetrahydrát a hexahydrát. Je rozpustný vo vode, metanole, etanole a acetóne. Možno ho pripraviť reakciou uhličitanu vápenatého (vápenca) a kyseliny chlorovodíkovej.

Využitie

Bezvodý chlorid vápenatý sa používa ako sušiace činidlo do exsikátora pre látky, ktoré slabo viažu vodu. Tiež sa používa ako chladiaca zmes do chladiacich kúpeľov, pre ochranu uhlia, hornín a iných sypkých materiálov pred zamŕzaním. V potravinárskom a farmaceutickom priemysle sa používa ako látka upravujúca pH.

Špecifikácie

Sumárny vzorec: CaCl2
Vzhľad: Biela práškovitá alebo kryštalická látka
Molekulová hmotnosť:
111,0 u (bezvodný)
129,0 u (monohydrát)
147,0 u (dihydrát)
183,1 u (tetrahydrát)
219,1 u (hexahydrát)
Molárna hmotnosť:
110,99 g/mol (bezvodný)
129,0 g/mol (monohydrát)
147,02 g/mol (dihydrát)
183,05 g/mol (tetrahydrát)
219,08 g/mol (hexahydrát)
Teplota topenia:
772,0 °C (bezvodný)
260,0 °C (monohydrát)
176,0 °C (dihydrát)
45,5 °C (tetrahydrát)
30,0 °C (hexahydrát)
Teplota varu: 1 600 °C
Hustota:
1,15 g/cm³ (bezvodný)
1,84 g/cm³ (dihydrát)
1,83 g/cm³ (tetrahydrát)
1,71 g/cm³ (20 °C, hexahydrát)

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

 

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Výstraha
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P280 -
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.